Kuntatalouden haasteet ja yleinen kehitys 2018

Uutiset

20/06/2019

Haastava kuntatalous

Kuten olemme monista lähteistä saaneet lukea, oli vuosi 2018 erittäin haastava kunnille. Valtionosuusleikkaukset ja verotulojen väheneminen kurittivat myös Maisema-kuntien taloutta merkittävästi ja jopa kunnista kustannustehokkaimmat joutuivat kirjaamaan alijäämää. Monet kunnat ovatkin aloittaneet merkittävien talouden tasapainottamistoimien suunnittelun, joiden tukena myös Kuntamaisema on.

Vuosi 2020 voi kuitenkin tuoda pienen helpotuksen, mikä valtionosuuksiin tehdyistä määräaikaisista leikkauksista todella luovutaan. Hallitusohjelman mukaiset kirjaukset mm. lääkärien ja hoitajien määrän lisäämisestä, 5-vuotiaiden maksuttomasta päivähoidosta, päiväkotien hoitajamitoituksen suurentamisesta ja maksuttomasta 2.asteen koulutuksesta lisäävät kuitenkin paineita kuntien talouteen. Ilman riittävää rahoitusta moni kunta joutuu tekemään vaikeita päätöksiä oman itsenäisyytensä varmistamiseksi.

Vuoden 2018 kuntavertailutiedot valmistuivat

Kuntamaiseman vuoden 2018 kuntavertailutiedot ovat valmistuneet ja tuloksia on kevään aikana käyty asiakkaiden kanssa ympäri Suomen. Yleiset valtakunnalliset trendit näkyivät kunnissa: Työttömyys laski, mikä vaikuttaa positiivisesti myös kuntien tulopohjaan. Taloudellinen huoltosuhde kuitenkin heikkenee ikääntyneen väestön lisääntyessä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asukaskohtaiset kustannukset nousivat Maisema-kunnissa 4 % ja seuraavaksi suurimman kokonaisuuden, sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden 2,3 %. Teknisten palveluiden kokonaiskustannukset pysyivät lähes viime vuoden tasolla, kun taas keskushallintopalveluiden asukaskohtainen kustannustaso nousi 2,6 %.

Kuntavertailujoukko kasvoi jälleen uusilla kunnilla ja kevään raporteille saimme myös Kaustisen, Sipoon, Siilinjärven ja Pudasjärven tiedot. Uusimpia Maisema-kuntia ovat Huittinen ja Parainen, joiden tiedot täydentyvät kesän jälkeen.

Varhaiskasvatuspalveluiden peittävyys nousi

Työttömyyden vähentyminen selittää osaltaan myös varhaiskasvatuspalveluiden peittävyyden nousua ja kotihoidontuen käytön vähenemistä. Varhaiskasvatuspalvelut maksoivat Maisema-kunnissa vuonna 2018 keskimäärin noin 5.600 euroa alle kouluikäistä kohden. Toinen pitkään jatkunut trendi varhaiskasvatuspalveluissa on perhepäivähoidon väheneminen. Molemmilla kehityksillä on päiväkotihoidon kysyntää lisäävä vaikutus. Toisaalta ikäluokan pienentyessä voimakkaasti perhepäivähoitoa vähentämällä omat yksiköt on mahdollista pitää täynnä pidempään.

Perusterveydenhuoltoon panostettiin aikaisempaa enemmän

Positiivinen työllisyyskehitys vaikutti positiivisesti myös sosiaali- ja terveyspalveluissa mm. aikuissosiaalityön kustannuksiin. Kustannuksia nostivat puolestaan väestön ikääntymisestä aiheutunut kasvava hoito- ja hoivapalveluiden tarve sekä nousseet lastensuojelukustannukset. Vaikuttaisi myös siltä, että perusterveydenhuoltoon oltaisiin panostettu aiempaa enemmän usean vuoden hillityn kustannuskehityksen jälkeen.