Hyvinvointialueet

Tarjoamme hyvinvointialueiden valmisteluvaiheessa tukea erilaisten asiantuntijapalveluiden muodossa. Yhtenäistämme koko alueen taloustiedot esim. talousarviosuunnittelun tueksi, teemme alueen sisäistä vertailua ja analyysia, toteutamme skenaarioita kustannusten kehityksestä ja vertailemme niitä rahoituslaskelmiin.

Hyvinvointialueiden aloittaessa tarjoamme talouden johtamisen tueksi jatkuvaa raportoinnin palveluja. Tuotamme monipuolisia laskenta- ja raportointiratkaisuja järjestäjän työkaluiksi (Numerus). Numeruksella toteutetaan mm. vuosikellon mukaista raportointia sekä johdetaan taloutta palveluiden näkökulmasta.

Kuntamaiseman palvelut ovat todistetusti toimivia useassa maakunnan laajuisessa tai alueellisessa kuntayhtymässä.

Mitä

Soitessa Keski-Pohjanmaalla talouden ja toiminnan tiedot koostettiin kahdelta vuodelta ennen maakunnan laajuisen kuntayhtymän perustamista vuoden 2017 alussa. Uuden organisaation aloittaessa luotiin laskentasäännöt peruspalveluiden kuntalaskutukselle ja ratkaisu toiminnan ja talouden yhdistävään raportointiin.

Miten

Ratkaisu toteutettiin Numerus-ratkaisulla. Ratkaisu raportoi organisaatioriippumattomasti Soiten tuottamien peruspalvelujen tiedot kunnittain. Tiedot yhdistetään Numerukseen kirjanpidosta ja muista lähdejärjestelmistä.

Lopputulos

Vuoden 2017 aikana Numerus on ollut pääsääntöinen ratkaisu Soiten peruspalvelujen jäsenkuntalaskutukselle, ja toimii tällä hetkellä yhtenä Soiten talouden ja toiminnan tiedot yhdistävänä järjestelmänä. Lisäksi Soiteen tuotetaan vuosittainen tilinpäätösanalyysi, jossa palveluita verrataan muihin kuntiin.

Mitä

Kuntavertailuanalyysi toimii saumattomasti osana vuosijohtamista ja ohjaa kunnan kehittämistoimintaa.

Miten

Kuntavertailuanalyysin tuloksia peilataan kunnan strategiaan ja vertailuanalyysi toimii tärkeänä osana talousarviovalmistelua. Kuntavertailuanalyysistä nostetaan toimialoittain kehityskohteita, joiden toteutumista seurataan toimintavuoden aikana osana talousarvioprosessia.

Lopputulos

Kuntavertailuanalyysi toimii saumattomasti osana vuosijohtamisen prosessia. Kuntavertailuanalyysi tuo esille kunnan sijoittumisen suhteessa verrokkiaineistoon ja tuo näkyväksi kunnassa tapahtuneen kehityksen ja siihen vaikuttaneet tekijät. Kuntavertailuanalyysi ohjaa kunnan kehittämistoimintaa oikeaan ja haluttuun, kunnan strategian mukaiseen suuntaan.

Mitä

Perustettavan kuntayhtymän tarpeina oli muodostaa yhdenmukainen tietopohja jäsenkuntien palvelutuotannosta ja päästä kiinni siinä ilmeneviin kunnittaisiin eroihin ja niiden syihin. Myös tuotekohtaista hinnoittelua tarvittiin tulevan kuntalaskutuksen toteutukseen.

Miten

Tulevien jäsenkuntien tietopohja rakennettiin sote-tietopakettien mukaiseksi tuotteistetuksi näkymäksi Numerus-ratkaisulla. Numerukseen määriteltiin kunnittaiset laskentasäännöt ja toteutettiin koelaskenta tilinpäätösaineistolla. Laskennan tuloksista muodostettiin myös visuaalinen mittaristo ja johdon dashboard.   

Lopputulos

Saatiin kokonaiskuva tilanteesta ennen kuntayhtymän muodostamista. Kokonaiskuvan pohjalta oli mahdollista pureutua tarkemmin aina tuotekohtaisiin hintoihin sekä sitä kautta palvelutuotannon kunnittaisiin eroihin.

Mitä

Talouden ja toiminnan vuosiohjaus tehdään tuotteistetusti Maisemalla

Miten

Talousarvio tehdään tuotteistetusti Maisemaan edellisen vuoden kuntavertailuanalyysiä hyödyntäen. Talouden ja toiminnan luvut kohtaavat Maisemassa ja syntyy palveluiden hinnat. Palveluiden hintoja seurataan vuoden aikana vähintään osavuosikatsauksittain ja reagoidaan mahdollisiin poikkeamiin.

Lopputulos

Talouden ja toiminnan seuraaminen tuotteistetusti ympäri vuoden lisää tietojen läpinäkyvyyttä ja parantaa kustannusymmärrystä sekä eri palveluiden välisiä suhteita.