Kuntamaiseman Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Kuntamaisema/NHG Finland Oy , y-tunnus 2195803-1

Linnankatu 17 A 7 20100 Turku

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ville Niukko +358 50 525 5645

3 Tietosuojasta vastaava henkilö

Tietosuojavastaavana toimii Ville Niukko ville.niukko@kuntamaisema.fi +358 50 525 5645.

4 Rekisterin nimi

Kuntamaiseman Asiakasrekisteri

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään myyntiin, asiakastapaamisiin tai muuhun asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään ja kuntamaisema.fi-verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseen. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.

Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta asiakkaan ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano. Lähetämme myös suostumuksen perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

6 Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoitetietoja. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti. Emme luovuta tietoja kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön.

7 Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Kuntamaisemaan. Keräämme tietoja tapaamisten kirjaamisen tai sopimuksen teon yhteydessä. Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi nhg.fi sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle  markkinointitarkoituksiin.

9 Tietojen siirto kolmanteen maahan (ETA-alueen ulkopuolelle) tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU/ETA- alueen ulkopuolelle.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Kuntamaiseman/NHG Finland Oy:n  valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

11 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Kuntamaisema, Linnankatu 17 A 7 20100 Turku.

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojasta vastaava henkilö johtaa toimenpiteen käsittelyä.

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana 25.5.2018 ja tarkastettu 7.2.2024.