Kunnat

Kuntamaisema tukee vuosittain kymmenien kuntien toiminnan ja talouden johtamista. Kuntamaisema toteuttaa kunnille vuosittaisia kuntavertailuanalyysejä sekä erilaisia kohdennettuja selvityksiä asiakkaan tarpeen mukaan.

Mitä

Kuntavertailuanalyysi toimii saumattomasti osana vuosijohtamista ja ohjaa kunnan kehittämistoimintaa.

Miten

Kuntavertailuanalyysin tuloksia peilataan kunnan strategiaan ja vertailuanalyysi toimii tärkeänä osana talousarviovalmistelua. Kuntavertailuanalyysistä nostetaan toimialoittain kehityskohteita, joiden toteutumista seurataan toimintavuoden aikana osana talousarvioprosessia.

Lopputulos

Kuntavertailuanalyysi toimii saumattomasti osana vuosijohtamisen prosessia. Kuntavertailuanalyysi tuo esille kunnan sijoittumisen suhteessa verrokkiaineistoon ja tuo näkyväksi kunnassa tapahtuneen kehityksen ja siihen vaikuttaneet tekijät. Kuntavertailuanalyysi ohjaa kunnan kehittämistoimintaa oikeaan ja haluttuun, kunnan strategian mukaiseen suuntaan.

Mitä

Pohjois-Pohjanmaan 22 kuntaa teetti laajan alueellisen selvityksen sote-uudistuksen jälkeistä aikaa ajatellen. Kuntamaisema toteutti kaikkien peruskuntapalveluiden henkilöstömitoitusselvityksen palvelukokonaisuuksittain.

Miten

Alueen kuntien tiedot yhdistettiin ja vertailukelpoistettiin Maisema-palvelun avulla ja tarkastelu tehtiin palvelukokonaisuuksittain. Maisema-palvelun hyödyntäminen mahdollisti tietojen luotettavan vertailun tilinpäätöstietojen ja kuntien toiminnan tietojen perusteella.

Lopputulos

Projektin lopputuloksena oli kokonaiskuva alueen palveluiden kokonaistilanteesta. Kokonaiskuvan lisäksi kunnat saivat kuntakohtaisia huomioita, joiden perusteella alueella aloitettiin mm. kouluverkkotarkasteluja.

Mitä

Kunta oli suunnitellut palvelutaloyksikön vanhan kiinteistön korvaamista uudisrakennuksella. Sote-uudistuksen epävarmuus ja huoli palveluiden pysymisestä alueella sai kunnan miettimään erilaisia ratkaisuja hankkeen toteuttamiseksi.

Miten

Kuntamaisema huomioi selvityksessä kunnan talouden nykytilan sekä arvioi sen tulevaisuuden kehitystä kahdessa vaihtoehtoisessa tilanteessa sote-uudistuksen toteutuminen huomioiden.

Lopputulos

Laskennan tulos osoitti, ettei kunnan kantokyky mahdollista suunniteltua investointia. Selvitystä hyödynnettiin kunnan päätöksenteossa ja asian jatkovalmistelussa.

Mitä

Tulevaisuuden kunnassa merkittävä osa kustannuksista syntyy henkilöstökustannuksista. Tehokkaat, laadukkaat ja vetovoimaiset palvelut voidaan taata vain riittävällä ja motivoituneella henkilöstöllä.

Miten

Maakuntauudistuksen jälkeisen peruskunnan palvelut keskittyvät perusopetus- ja varhaiskasvatuspalveluihin. Tämän lisäksi kunta tuottaa erilaisia tuki- ja infrastruktuuripalveluita, joiden tavoitteena on taata laadukkaat palvelut kuntalaisille. Toiminnan tehokkuus ja siten myös henkilöstökustannukset ovat niitä kustannuksia, joihin kunnan on mahdollista vaikuttaa omalla päätöksenteollaan.

Lopputulos

Kuntamaisemalla on vuosien kokemus kuntien palveluiden tarkastelusta ja ylivertainen vertailuaineisto. Aineistoon ja asiantuntijuuteen perustuen on mahdollista selvittää, minkälainen henkilöstömäärä tulisi riittää kunnan palveluiden tuottamiseen nyt ja jatkossa. 

Mitä

Tavoitteena oli selvittää, miten alueen palvelutilaverkko voidaan toteuttaa kokonaistaloudellisesti kustannustehokkaasti tulevaisuuden väestökehitys huomioiden. Lähtökohtana oli alueen hajanainen palvelutilaverkko, ikääntyvä rakennuskanta sekä selkeä tarve organisoida koko alueen palveluja kokonaistaloudellisesti tehokkaammin.

Miten

Projektin aikana selvitettiin sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toiminnan nykytila sekä kustannukset kolmelle erilaiselle tulevaisuuden skenaariolle. Projekti tehtiin yhteistyössä Gralund oy:n kanssa, joka toteutti alueen tilaverkon tarkastelun.

Lopputulos

Lopputuloksena oli esitys alueen palveluverkosta vuodelle 2030, joka toimii pohjana alueen palveluita koskevassa päätöksenteossa.

Mitä

Talouden ja toiminnan vuosiohjaus tehdään tuotteistetusti Maisemalla

Miten

Talousarvio tehdään tuotteistetusti Maisemaan edellisen vuoden kuntavertailuanalyysiä hyödyntäen. Talouden ja toiminnan luvut kohtaavat Maisemassa ja syntyy palveluiden hinnat. Palveluiden hintoja seurataan vuoden aikana vähintään osavuosikatsauksittain ja reagoidaan mahdollisiin poikkeamiin.

Lopputulos

Talouden ja toiminnan seuraaminen tuotteistetusti ympäri vuoden lisää tietojen läpinäkyvyyttä ja parantaa kustannusymmärrystä sekä eri palveluiden välisiä suhteita.